Skip to content Skip to navigation

Komisijos, darbo grupės

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-01-31)

1. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – Birutė Žvinklienė, direktorės pavaduotoja  ugdymui.

Nariai:

 • Giedra Kaubrienė - logopedė, komisijos pirmininkės pavaduotoja,
 • Ella Maleckienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
 • Regina Bytautienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Danutė Terleckienė - auklėtoja,

Sekretorė:

 • Aušra Narmontienė - raštinės vedėja

2. ATESTACINĖ KOMISIJA

  ATESTACINĖ KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijų posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

  ATESTACINĖ KOMISIJA:

  Pirmininkė – Birutė Ėvaltienė, direktorė.

  Nariai:

  • Jolanta Jurgutienė, Kretingos  rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė,
  • Danutė Terleckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,
  • Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja,
  • Virginija Mockuvienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,
  • Regina Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja,
  • Giedra Kaubrienė, logopedė metodininkė.

  3. Strateginio plano stebėsenos darbo grupė

  4. Viešųjų pirkimų komisija

  5. Darbo grupė mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui

  6. Komisija nuolatinėms materialinėms vertybėms nurašyti